ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ( Precision Balance ) article

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ( Precision Balance )

 
 
 
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ( VFD Display)
 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 3100 กรัม *
ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.01 กรัม
ค่าความผิดพลาดในการอ่านน้ำหนักซ้ำ ( Repeatability )ไม่เกิน 0.01 กรัม
ค่าความเบี่ยงเบนของผลจากการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง   (Linearity) ไม่เกิน
     +0.02 กรัม
 มี Interface (RS-232C) และ WINCT
รับประกันคุณภาพ 2 ปี
* รุ่น GF-3000

Download Catalogue
เครื่องชั่งดิจิตอล ( Digital Balance )