ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ( Precision Balance ) article

เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ( Precision Balance )

 
 
  แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ( VFD Display)
สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 310 กรัม * 
 ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.001 กรัม
 ค่าความผิดพลาดในการอ่านน้ำหนักซ้ำ ( Repeatability )ไม่เกิน 0.001 กรัม
 ค่าความเบี่ยงเบนของผลจากการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน
    +0.002 กรัม
 มี Interface (RS-232C) และ WINCT
 รับประกันคุณภาพ 2 ปี
* รุ่น GF-300

Download Catalogue
เครื่องชั่งดิจิตอล ( Digital Balance )