ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

          

นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015

            ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า บริษัทจึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการบริการและการส่งมอบสินค้าจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
          ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่จะรักษาระบบคุณภาพและธำรงรักษาพัฒนาให้ยั่งยืน ภายใต้ข้อตกลงที่ว่า

            
         “ มุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่า

                  Think of Lab Works, Think of US ”